A- A A+
Projekty unijne

Bezpieczeństwo obywateli

SMS'owy System Informowania i Ostrzegania

Realizując postanowienia przepisu art. Art. 20 ust.1 pkt 3 ustawy  z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.), którego wynika, że  „Wójt, burmistrz, prezydent miasta zapewnia na obszarze gminy (miasta) realizację następujących zadań: (…) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności(…)”, informuję, że podjąłem współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Państwowy Instytut Badawczy (IMGW PIB), w celu korzystania z systemu teleinformatycznego zawierającego:

- stronę gmina.pogodynka.pl z aktualną prognozą pogody dla lokalizacji Gminy Mszana (Użytkownika);
- możliwość wysyłania Komunikatów SMS, w tym własnych w ilości zależnej od wybranego abonamentu, do zapisanych w systemie mieszkańców Gminy Mszana;
- inne rozwiązania techniczne i narzędzia dostarczane przez operatora systemu.

 

CO TO JEST BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI

 

I. PROMOCJA OBRONNOŚCI.

 

A. System kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju(Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.( Dz.U. z 1997r. Nr .78, poz. 83, z późn. zm.). Normy zawarte w przywołanym przepisie Konstytucji RP wyznaczają zachowania obligatoryjne państwa, jako organizacji politycznej jego społeczeństwa, mające charakter determinanta gotowości obronnej zarówno po stronie czynników bezpieczeństwa narodowego organizowanego przez publiczne jednostki organizacyjne, jak i obywateli, którzy kształt bezpieczeństwa oceniają przede wszystkim przez pryzmat kondycji obronnej państwa adekwatnej do współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa i wyzwań oraz szans sprostania im całym administrowanym potencjałem.

Jak wynika z powyższego bezpieczeństwo narodowe jest dobrem wspólnym, które integruje wszystkie określone konstytucyjnie i ustawowo wartości, dla których ochrony stanowi się prawo. Skonkretyzowane w ustawach wartości, wchodzące w skład szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego dotyczą miedzy innymi:

- bezpieczeństwa zewnętrznego państwa;
- bezpieczeństwa wewnętrznego państwa;
- ochrony zdrowia i życia obywateli;
- gwarancji wolności myślenia i działania obywateli;
- ochrony i korzystania z zasobów środowiska;
- tworzenia społecznych, gospodarczych, naukowych i kulturowych warunków rozwoju.

Wskazane obszary potrzeb społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa, mają wymiar wartości będących elementem zarówno racji stanu, jak i niezakłóconego bytowania w warunkach funkcjonowania w stanie stałej gotowości obronnej państwa, gotowości obronnej czasu kryzysu i wojny, w których realizuje się wiele czynności związanych z wykonywaniem konstytucyjnego obowiązku obrony RP.

Bezpieczeństwo narodowe tworzy cały naród przejawem pracy swych umysłów i rąk, chroniąc swe wartości oraz interesy narodowe i broniąc ich przed nieustannymi zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi. Jeżeli zatem zagrożenie będziemy postrzegać jako brak bezpieczeństwa, to możemy stwierdzić, że stan ten wpisuje się w codzienność życia ludzkiego i wówczas zapewnienie bezpieczeństwa jest największą wartością i potrzebą ludzką, a jego powszechność daje siłę każdemu człowiekowi, rodzinie, czy społeczności lokalnej do współodpowiedzialności za ich obronę i ochronę przed zagrożeniami jakie są wytworem sił przyrody i działalności ludzkiej.

Podstawę zapewnienia bezpieczeństwa narodowego stanowi polityka bezpieczeństwa, którą realizują kompetentne organy państwa poprzez ustalenie jej celów i zadań, określenie strategii bezpieczeństwa narodowego, koordynację działań różnych organów państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa, a także budowę zewnętrznych warunków bezpieczeństwa narodowego. Zapewnienie realizacji planów i zadań określonych przez politykę bezpieczeństwa należy do strategii bezpieczeństwa narodowego, przez którą należy rozumieć wybór będących w dyspozycji państwa właściwych i koniecznych środków dla budowania potencjału bezpieczeństwa adekwatnego do przeciwstawienia go potencjalnym zagrożeniom. Istotą strategii wobec tego jest określenie priorytetów i dokonywanie trudnych wyborów. Zadaniem strategii jest natomiast osiąganie celów ustalonych przez politykę, przy jak najlepszym posiadaniu środków.

W pierwszej dekadzie nowego stulecia Rzeczpospolita Polska w zakresie kreowania polityki bezpieczeństwa przyjmuje dwie strategie bezpieczeństwa narodowego. Pierwszą datuje się na dzień 8 września 2003 r., a druga ukonstytuowała się podpisem Prezydenta RP w listopadzie 2007 r.

Strategia zawiera oficjalną wykładnię polskich interesów narodowych oraz określa strategiczne cele RP w dziedzinie bezpieczeństwa. Kierowana jest do wszystkich organów administracji rządowej i jednostek realizujących zadania związane z bezpieczeństwem. Za wdrożenie strategii odpowiadają ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inne podmioty, którym ustawowo powierzono stosowne uprawnienia i obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, w tym także organy samorządu terytorialnego.

Reasumując można stwierdzić, ze strategia bezpieczeństwa narodowego winna uwzględniać potrzeby społeczne, które w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego dotyczą nie tylko zachowania suwerenności i integralności terytorialnej, ale wiążą się również z oczekiwaniami niezakłóconego bytu i rozwoju w normalnych warunkach funkcjonowania państwa, kiedy pojawiają się zagrożenia polityczne o charakterze wewnętrznym, społeczne, gospodarcze, ekonomiczne, kryminalne, czy terrorystyczne. Wówczas zachodzi potrzeba wykorzystania potencjału znajdującego się w systemie bezpieczeństwa narodowego RP.

Elementem tego systemu są Siły Zbrojne oraz służby i instytucje rządowe zobowiązane do zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, prowadzenia działań ratowniczych oraz ochrony ludności i mienia w sytuacjach nadzwyczajnych, a także – w zakresie przewidzianym w Konstytucji RP i właściwych ustawach – władze samorządowe oraz inne podmioty, w tym przedsiębiorcy tworzący potencjał przemysłowo-obronny.

Wizja bezpieczeństwa w ujęciu powszechnym postrzegana może być jako zdolność potencjału obronnego zorganizowanego i wyposażonego w sposób gwarantujący jego szybkie i sprawne działanie w każdych warunkach oraz w reakcji na wszelkiego typu zagrożenia i kryzysy. Dlatego z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, które miedzy innymi są podmiotami tworzącymi podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym, wydaje się zasadne, aby Systemowi Bezpieczeństwa Narodowego RP nadać charakter sformalizowanej i uporządkowanej instytucji opartej, w każdej sferze życia społecznego, na trwałym fundamencie prawnym. Taki kierunek kreowania bezpieczeństwa narodowego wymaga odpowiedniego przygotowania wszystkich elementów Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, a także każdego obywatela do sprawnego działania nie tylko na rzecz tego systemu, ale także do zachowania możliwości odpowiedniego funkcjonowania lub przetrwania w nadzwyczajnych warunkach kryzysowych, nie wyłączając wojny(przygotowania obronne).

 

B. GMINNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

Wójt Gminy Mszana, jako uczestnik podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zapewnia ciągłość podejmowania decyzji i działań, w celu utrzymania bezpieczeństwa narodowego, poprzez organizacyjną i funkcjonalną zdolność stanu osobowego oraz niezbędnej infrastruktury Urzędu Gminy do sprawnego i bezkolizyjnego funkcjonowania na stanowisku kierowania. Wykazuje tym samym stabilność terytorialnego elementu systemu kierowania do utrzymania bezpieczeństwa narodowego i skutecznego działania, w zależności od skali zagrożenia, w sytuacjach wymagających przeciwstawienia się wszelkim zagrożeniom kryzysowym i wojennym.

(Podstawowym dokumentem organizującym funkcjonowanie stanowiska kierowania Wójta Gminy Mszana jest regulamin stanowiska kierowania opracowany na podstawie Zarządzenie Nr OA.1051 – 57A/2007 Wójta Gminy Mszana z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie utworzenia Głównego Stanowiska Kierowania w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie śląskim).

Stanowisko kierowania na poziomie organu samorządu terytorialnego, szczególnie gminy wiejskiej, stanowi wydzielony zespół kadry kierowniczej i pracowników merytorycznych, wyposażonych w odpowiednie środki zabezpieczenia techniczno-logistycznego. Stanowisko kierowania ma za zadanie zapewnić ciągłe i nieprzerwane funkcjonowania danej organizacji (instytucji) w zakresie realizacji jej podstawowej (statutowej) działalności oraz zadań zleconych w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

System kierowania bezpieczeństwem narodowym, na poziomie gminy, obejmuje Główne Stanowisko Kierowania zorganizowane funkcjonalnie w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego poprzez realizację zadań obronnych, które pozostają skonkretyzowane treściowo w programowaniu obronnym i planowaniu operacyjnym.

Głównym zatem celem kierowania bezpieczeństwem narodowym w ogniwie samorządowym pozostaje;

- Przygotowanie i utrzymanie na odpowiednim poziomie potencjału ochronnego i obronnego,

- Zapewnienie sprawnego rozwinięcia potencjału w ramach podnoszenia gotowości obronnej państwa oraz jego wykorzystania w czasie kryzysu i wojny.

Wójt Gminy, w procesie budowania i funkcjonowania Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym, wypełnia role zadaniowe, poprzez bezpośrednie uczestnictwo w realizacji zadań obronnych wynikających z planowania operacyjnego. Zdolność organizacyjna i funkcjonalna Wójta, na stanowisku kierowania, finansowana jest z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Środki finansowe powinny zapewniać realizację zadań odpowiednio na etapie planowania, organizowania i realizowania przedsięwzięć zapewniających przygotowanie i funkcjonowanie stanowiska kierowania.

Wysiłki w tym zakresie podejmowane są we współdziałaniu wszystkich komponentów realizujących zadania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, w celu skutecznego przeciwstawienia się zagrożeniom bezpieczeństwa państwa(narodowego), które w znaczeniu systemowym oznaczać będzie zdolność organizacyjną państwa do tworzenia odpowiedniego do zagrożeń środowiska bezpieczeństwa.

Gminne środowisko bezpieczeństwa tworzą pozostające we właściwości Wójta Gminy Mszana - Urząd Gminy oraz podległe jednostki organizacyjne, a także organizacje pozarządowe, jak i współdziałające w ramach realizacji i koordynacji zadań ustawowych, powiatowe i wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego, straże, służby i inspekcje, w szczególności : Policja, Państwowa Straż Pożarna, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku,

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach oraz inne jednostki wojskowe, a także instytucje administracji rządowej oraz podmioty gospodarki rynkowej istotne dla bezpieczeństwa.

Reakcja, jednostek organizacyjnych gminnego środowiska bezpieczeństwa, na zagrożenia bezpieczeństwa będzie miała dwojaki charakter, a mianowicie autonomiczny, przejawiający się samodzielną aktywnością, a w przypadku narastania skali zagrożenia, współdziałający, gdzie priorytet kompetencyjny będzie należał do administracji wyższego szczebla.

Zadania obronne w ramach planowania operacyjnego w UG realizuje i koordynuje komórka organizacyjna- Pion Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe. Zadania te wymagają stosowania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, jako że ich treść objęta jest klauzulą tajności (wiadomości stanowiące tajemnicę służbową o klauzuli poufne bądź zastrzeżone) i podlegają prawnej ochronie przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

B. STANY GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA

Uczestnictwo Wójta Gminy w aktywnej polityce bezpieczeństwa prowadzi do bezpośredniego przejęcia i kontynuacji procesów związanych z nieprzerwanym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej państwa. Gmina, realizuje swoje zadania obronne w ramach określonych stanów gotowości obronnej. Stany te określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa - Dz.U. nr 219, poz. 2218).

Gotowość obronna państwa jest to stan wymaganego poziomu bezpieczeństwa państwa i sprawnego jego podwyższania w razie zaistnienia zagrożenia.

Polski system prawny ustalił trzy stany gotowości obronnej państwa:

a) stan stałej gotowość obronnej państwa – to czas na codzienną służbę (pracę) na rzecz utrzymania zdolności całego sytemu bezpieczeństwa narodowego i jego poszczególnych składników do prowadzenia działań prewencyjnych gwarantujący jego szybkie i sprawne działanie w każdych warunkach oraz w reakcji na powstające problemy, wyzwania i zagrożenia w fazie wczesnych zmian negatywnie wpływających na bezpieczeństwo państwa,

b) stan gotowości obronnej państwa czasu kryzysu – wprowadza się w razie zaistnienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa wymagającego uruchomienia wybranych elementów systemu obronnego lub realizacji zadań ustalonych dla tego systemu. W tym stanie następuje realizacja zadań zapewniających przygotowanie do przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom bezpieczeństwa państwa i usuwania ich skutków, w tym przygotowanie się do zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych dla mobilizacyjnego i operacyjnego rozwinięcia, a także przygotowanie się do funkcjonalnego działania stanowiska kierowania,

c) stan gotowości obronnej państwa czasu wojny – forma zdolności systemu bezpieczeństwa narodowego do odparcia bezpośredniej, zbrojnej napaści na terytorium RP lub do wspólnej obrony terytorium państwa przeciwko agresji, gdy zobowiązanie do wzajemnej pomocy wynika z umów międzynarodowych. Ogłoszenie tego stanu pociąga za sobą:

- realizowanie zadań umożliwiających przeprowadzenie powszechnej mobilizacji,

- wprowadzenie stanu wojennego oraz pełnego rozwinięcia systemu obronnego państwa w celu odparcia agresji militarnej,

- uruchomienie systemu kierowania obroną państwa i przekazanie organom wojskowym kompetencji organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych,

- przestawienie gospodarki z działalności pokojowej na zabezpieczenie potrzeb obronnych.

II. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Według definicji legalnej, zawartej w art. Art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym(lp. 6 Wykazu Aktów Prawnych), zarządzanie kryzysowe jest postrzegane jako działalność administracji publicznej, będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na:

- zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,

- przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,

- reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na

- odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

 

Ustawa zatem zalegalizowała przyjęty dotychczas podział zarządzania kryzysowego na fazy:

1) zapobiegania,
2) przygotowania,
3) reagowania,
4) odtwarzania.

Fazowy charakter zarządzania kryzysowego realizuje się w sytuacjach kryzysowych, które według art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym są następstwem zagrożenia i prowadzą w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, ale w stopniu, w którym użyte środki bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych (stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego).

Definicja przyjętego terminu „sytuacji kryzysowej” jest jednak niezgodna z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 kwietnia 2009 r. – sygn. Akt K50/07. Stan ten powoduje, iż ustawodawca jest obowiązany do zmiany treści art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, gdyż traci on moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Bez względu na ostateczny kształt definicji „sytuacji kryzysowej” należy mieć na uwadze, że intensywność działań podmiotów gminnego środowiska bezpieczeństwa, w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego, zależeć będzie przede wszystkim od zaistniałych zagrożeń, które mogą przyjmować charakter eskalujący, tak pod względem liczby, jak i skutków.

Eskalacja zagrożeń wynikać będzie ze zmieniającego się stylu życia, istoty współczesnych zagrożeń, które jawią się nie tylko jako klęski naturalne, ale również jako zagrożenia technologiczne, zakłócenia w funkcjonowaniu systemów informatycznych i energetycznych, a przede wszystkim akty terroru.

Zarządzanie kryzysowe w gminie.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Mszana jest Wójt, do którego zadań w tym zakresie ustawodawca przypisał kierowanie działaniami związanymi z :

- monitorowaniem,
- planowaniem,
- reagowaniem,
- usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, oraz
- realizacją zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym realizacją zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego.
- zarządzaniem, organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania kryzysowego na potencjalne zagrożenia,
- wykonywaniem przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy (zadania obronne),
- przeciwdziałaniem skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym, oraz
- ochroną infrastruktury krytycznej.

 

Wójt Gminy Mszana zapewnia także na obszarze gminy:

· pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

· współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

· nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

· współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

· współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,

· stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Powyższe zadania Wójt Gminy w Mszanie wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej Urzędu Gminy – Pion Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe, a także organu pomocniczego, jakim jest Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.

 

A. GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Na podstawie zarządzeniem Wójta Gminy Mszana Nr OA.0151 – 132 / 2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r., zwanym dalej zarządzeniem oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), zwanej dalej ustawą, powołano Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, który z mocy ustawy staje się organem pomocniczym Wójta, właściwym do zapewnienia wykonywania zadań w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Mszana. Do zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego należy:

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;

2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Wójtowi Gminy wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;

3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;

4. Opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego.

 

W skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) wchodzą:

1) Wójt Gminy - przewodniczący zespołu;

2) Zastępca Wójta Gminy – z-ca przewodniczącego zespołu;

3) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obronnych i zarządzania kryzysowego, zwany dalej „Pełnomocnikiem Ochrony”;

4) Sekretarz Gminy.

W celu zabezpieczenia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, Wójt Gminy Mszana zapewnia całodobowe dyżury realizowane w reżimie dyspozycyjności przy wykorzystaniu służbowego telefonu komórkowego – pracowników UG – wchodzących w skład GZZK oraz zajmujących stanowiska zarządzające w UG w Mszanie w imieniu pracodawcy, w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 kodeksu pracy, z wyłączeniem Sekretarza Gminy i Pełnomocnika ochrony, którzy dyżur pełnią w godzinach pracy urzędu.

W czasie obowiązywania stanów nadzwyczajnych (klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego) oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej, o której mowa art. 2 ustawy, Zespół wykonuje zadania w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.

 

 

HARMONOGRAM PEŁNIENIA DYŻURU NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

B. GMINNY PLAN REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Na podstawie zarządzenie NR 88 a / 2008 Wójta Gminy Mszana z dnia 06 lipca 2008 r. w sprawie organizacyjnego przygotowania przedsięwzięć zarządzania kryzysowego oraz zasad opracowania i wdrażania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego oraz w związku z art. 5 ust 1 ustawy z dnia z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz .U. Nr 89, poz. 590), zwanej dalej ustawą Urząd Gminy w Mszanie - Pion Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe wraz z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego podjął w roku 2008 przedsięwzięcia w zakresie organizacyjnego przygotowania działań zarządzania kryzysowego oraz zasad wdrażania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego w celu zapewnienia właściwej koordynacji działań służb ratowniczych, instytucji i organizacji oraz współpracy z powiatem wodzisławskim, sąsiednimi gminami oraz województwem śląskim w zakresie zarządzania kryzysowego.

Reagowanie Wójta Gminy Mszana na zdarzenia mające znamiona sytuacji kryzysowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy realizowane będzie poprzez działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GPRK) ukonstytuowanego zarządzeniem Wójta Gminy Mszana Nr OA.0151 – 132 / 2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r., zwanym dalej zarządzeniem.

Gminny Plan Reagowania Kryzysowego (GPRK) określa struktury i zasady organizacyjne instytucji i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie Gminy Mszana w sytuacjach kryzysowych oraz realizacje zadań, mających na celu złagodzenie ewentualnych skutków zdarzenia, przywracanie i odtwarzanie warunków bytowania po zdarzeniach. Zadaniem GPRK jest:

a) ujednolicenie zasad prowadzenia działań ratowniczych przez różne rodzaje służb,

b) określenia zasad współdziałania różnych szczebli administracji publicznej, w zależności od zakresu powstałego zagrożenia,

c) określenie niezbędnych dokumentów planistycznych w Gminie Mszana oraz podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie działań w sytuacjach kryzysowych.

GPRK wprowadza się do realizacji w przypadku wystąpienia zagrożeń i zdarzeń kryzysowych na terenie Gminy Mszana, zgodnie ze Standardowymi Procedurami Operacyjnymi (SPO), opisującymi sposoby działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, o których mowa w art. 5 ust 2, pkt 3 ppkt a ustawy, stanowiącymi załączniki funkcjonalne do GPRK.

Przedmiotowy dokument planistyczny opracowywany był z uwzględnieniem możliwości i zakresu odpowiedzialności na poziomie gminnego samorządu lokalnego.

Decyzję o uruchomieniu procedur reagowania kryzysowego na terytorium Gminy Mszana podejmuje Wójt – przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zgodnie z ustalonymi w Planie działania kompetencjami określa koordynatorów działań, zwanych koordynatorami funkcyjnymi odpowiedzialnymi za opracowanie Standardowych Procedur Operacyjnych, opisujących sposób reagowania podmiotów wykonawczych systemu zarządzania kryzysowego. Koordynatorów funkcyjnych spośród struktur organizacyjnych jednostek i instytucji podlegających jurysdykcji Wójta Gminy Mszana wyznacza przewodniczący GZZK. Koordynatorów funkcyjnych realizujących zadania ustawowe bądź umowne poza obszarem Gminy Mszana wyznaczają na wniosek Wójta Gminy właściwi Komendanci, Dyrektorzy, Kierownicy, Prezesi odpowiednio straży, służb, instytucji, organizacji i przedsiębiorców - jednostek systemu zarządzania kryzysowego.

W przypadku reagowania Gminy Mszana na zdarzenia kryzysowe o skali przekraczającej możliwości własnych działań i zasobów należy zwracać się o pomoc do szczebla nadrzędnego - Starosty Powiatu Wodzisławskiego bądź wojewody śląskiego – zgodnie z przyjętymi ustaleniami w tym zakresie.

Koordynatorem programów kryzysowych zawartych w Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego wyznaczony został Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, obronnych i zarządzania kryzysowego, którego zadaniem pozostaje:

a) przygotowanie wespół z wyznaczonymi koordynatorami funkcyjnymi oraz włączenie do Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego(GPRK) procedur wsparcia ze strony jednostek systemu reagowania kryzysowego w Gminie Mszana,

b) przedstawienie GPRK do zaopiniowania przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz do zatwierdzenia przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego,

c) wprowadzenie Planu do realizacji po spełnieniu wymogów określonych przez ustawę oraz zapoznaniu z treścią Planu podmiotów gminnego systemu zarządzania kryzysowego.

 

III. OCHRONA LUDNOŚCI I OBRONA CYWILNA

A. Telefony alarmowe

B. OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE

Na podstawie zarządzenia Nr OA.0151 – 179/2008 Wójta Gminy Mszana z dnia 14.11.2008 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania, na terenie Gminy Mszana, w celu realizacji zadań związanych z informowaniem, ostrzeganiem oraz alarmowaniem ludności

w sytuacji zagrożeń występujących na obszarze gminy, został zorganizowany system wykrywania

i alarmowania (SWA).

System przygotowuje się w stanie stałej gotowości obronnej państwa, a rozwija w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu i w stanie gotowości obronnej czasu wojny.

W czasie pokoju Wójt – Szef Obrony Cywilnej Gminy może zarządzić rozwinięcie systemu w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwania ich skutków, a także w celu przeprowadzenia ćwiczeń w obronie cywilnej.

System wykrywania i alarmowania obejmuje na terenie Gminy Mszana jednostki organizacyjne wykrywania zagrożeń i alarmowania, którymi są formacje obrony cywilnej:

· drużyna wykrywania i alarmowania,

· posterunki alarmowania

Katalog podstawowych zadań formacji wykrywania i alarmowania znajduje się w dokumentacji SWA, którą prowadzi komórka organizacyjna UG w Mszanie właściwa w sprawach obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego(Pion Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe).

 

C. POWSZECHNA SAMOOBRONA

Na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego (ustawy o powszechnym obowiązku obrony, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie powszechnej samoobrony), szkolenie w zakresie powszechnej samoobrony jest realizowane w trybie pięcioletnim i ma na celu przygotowanie ludności do wykonywania zadań w zakresie powszechnej samoobrony. Realizowane jest w oparciu o:
- Zajęcia podstawowe dla osób zatrudnionych organizuje się w zakładach pracy, a dla pozostałej ludności w miejscu zamieszkania.
- Szkolenie w zakresie powszechnej samoobrony prowadzone jest w zajęciach podstawowych w formie:
- zorganizowanego szkolenia lub samokształcenia;
- zajęć praktycznych.

Zajęcia podstawowe powinny odbywać się, nie więcej niż dwa razy w roku, w czasie wolnym od pracy w wymiarze:
- do 4 godzin – w dzień roboczy;
- do 8 godzin – w dzień ustawowo wolny od pracy;

Szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony uwzględnia się w rocznych planach działania OC Gminy Mszana. Szkolenie z zakresu powszechnej samoobrony można prowadzić przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, np. zamieszczenie informacji, obejmującej tematykę szkoleń, na stronie internetowe Urzędu Gminy w Mszanie, a także w innych publikatorach pozwalających na komunikowanie się ze społeczeństwem, np. tablicach informacyjnych, bądź w opracowaniach merytorycznych typu: broszura, ulotka, biuletyn, czy poradnik.

Miarą aktywności społecznej w każdej dziedzinie życia jest przede wszystkim wiedza zdobyta dzięki każdej formie edukacji, w tym edukacji dla bezpieczeństwa.

W związku z tym Wójt Gminy – Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - Szef Obrony Cywilnej Gminy Mszana przedstawia szanownym czytelnikom poradnik aktywności w zakresie bezpieczeństwa, pt. „Vademecum postępowania w sytuacjach zagrożeń” z przekonaniem, że dokument ten spełni rolę edukacyjną w obszarze zachowania się w sytuacjach zaistnienia potencjalnych zagrożeń. Poradnik zostanie przekazany do każdego domu na terenie Gminy Mszana, a także będzie dostępny na stronie www.mszana.ug.gov.pl.

 

D. OBRONA CYWILNA

Obrona - jest synonimem walki (obrona defensywna, akcja obronna itp.). Może być też zamiennie używana z osłanianiem, strażą, przedmurzem, profilaktyką, zapobieganiem…

Cywilny – civil, civis (łac. obywatel), dotyczy obywateli, ich stowarzyszeń, ich statusu społecznego, to osoba nie wojskowa i nieduchowna.

Termin Obrona Cywilna może oznaczać:
- Opór ludności cywilnej a inaczej – walkę cywilną
- Ochronę niemilitarną
- Ochronę ludności cywilnej
- Przeciwstawianie się niebezpieczeństwom przez ludność niewojskową
- Pomoc i samopomoc organizowaną w środowisku społecznym
- Samoobronę społeczną
- Siły cywilne do walki obronnej

Według prawa międzynarodowego zadaniem obrony cywilnej jest ochrona ludności przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i przezwyciężanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Natomiast prawo krajowe ujmuje zadania obrony cywilnej w kontekście:

Ochrony zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej.

Ochrona ludności cywilnej przed środkami rażenia.

Ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny.

Ochrony dóbr kultury.

Współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.

 

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju.
- planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury;
- wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności;
- przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia;;
- gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności;
- wyposażenie formacji obrony cywilnej
- w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń;
- systematyczne szkolenie w zakresie OC:
· kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej,
· formacji OC,
· ludności w ramach powszechnej samoobrony .
- współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków.

 

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny.

· organizuje ewakuację ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;
· organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym;
· organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności;
· zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej;
· prowadzi likwidację skażeń i zakażeń;
· pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami;
· pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej;
· pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania;
· udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

  

TELEFONY ALARMOWE

Telefon alarmowy z telefonów komórkowych - 112

Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Pogotowie Ciepłownicze - 993

Pogotowie Wodociągowe - 994

Pogotowie Gazownicze - 992

Pogotowie Energetyczne - 991

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32/256 56 01, 32/255 21 95, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego - 32/207 71 01, 32/207 71 00

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego - 32/453 93 93, 32/459 93 80, 32/412 09 79, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Gminy w Mszanie / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego - 32/475 97 40, 604153839, 783054000, 781306710, 669449445

OSP Mszana - 324720079

OSP Połomia - 324760421

OSP Gogołowa - 324760426

 

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_kw_wojewoda_2015.pdf)obwieszczenie_kw_wojewoda_2015.pdf[ ]48 kB

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie