Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 maja 2021

Zawiadamiam, że w dniu 17 maja 2021 r. o godz. 14.30, w Urzędzie Gminy Mszana, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Kontrola wydatkowania środków z budżetu gminy na remonty dróg gminnych i inne zadania przy drogach powiatowych i wojewódzkich za 2020 r.
  3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r.
  4. Skierowanie wniosku do RIO w Katowicach w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2020 r.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura