Informacja po posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 8.12.2020

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia Komisja Rewizyjna w pełnym składzie 5 członków przeprowadziła w Urzędzie Gminy kontrolę dokumentacji przetargowej za I półrocze 2020 roku oraz wydatków z Funduszu Sołeckiego.


Informacji i wyjaśnień udzielała Pani Aleksandra Tkocz, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji. W I półroczu zostało przeprowadzonych 8 postępowań. Radni skontrolowali dokumentację postępowań przetargowych. Komisja nie wniosła uwag.


Planowana kwota na zadania w ramach funduszu w każdym z sołectw wynosiła 43.377 złotych. Większość zaplanowanych zadań została już zrealizowana lub jest w trakcie. W Mszanie pozostało 2.792,60 zł z zadania Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do parku, nie wiadomo też, czy uda się wykorzystać 2000 zł zaplanowane na Sylwester pod chmurką - jego realizacja może okazać się niemożliwa z powodu obostrzeń epidemicznych.
Nie wiadomo też, czy uda się wymienić urządzenia i elementy podłoża na placyku zabaw w centrum Połomi - środki na to zadanie zostały przesunięte z organizacji Dożynek Gminnych, które nie mogły się odbyć. Z racji bardzo krótkiego okresu czasu istnieje ryzyko, że zadanie to nie zostanie wykonane. Żadna firma nie chce się podjąć realizacji. Jeśli tak się stanie, zaplanowane na tę inwestycję środki wrócą do budżetu Gminy. Do informacji Komisja nie wniosła uwag.


Komisja opracowała też i pozytywnie zaopiniowała projekt planu pracy na 2021 r. Projekt zostanie przedłożony do zatwierdzenia Radzie Gminy na dzisiejszej sesji.