Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 9 czerwca 2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2020 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Ze względu na stan epidemii obrady prowadzone będą częściowo zdalnie, za pośrednictwem systemu e-sesja.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Kontrola koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy w 2019 r.
3. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura