Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 maja 2020 r.

Zawiadamiam, że w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ze względu na stan epidemii obrady prowadzone będą częściowo zdalnie, za pośrednictwem systemu e-sesja.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.
3. Skierowanie wniosku do RIO w Katowicach w/s udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mszana za 2019 r.
4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Roman Bura