A- A A+
Projekty unijne

25 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury

Posiedzenie było poświęcone w głównej mierze tematowi remontów dróg, „Akcji Zima” i projektowi uchwały budżetowej na 2020 rok.


Członkowie Komisji wzięli udział w wizji lokalnej zorganizowanej na odnodze ul. Przyległej w Połomi na wniosek jednego z mieszkańców. Droga została w ubiegłym roku przejęta przez Gminę od Skarbu Państwa. Jest to droga śródpolna, stanowiąca dojazd do okolicznych pól, natomiast nie ma tam domów mieszkalnych. W celu ułatwienia przejazdu, Gmina w ubiegłym roku dokonała przycięcia gałęzi drzew rosnących w pobliżu drogi. Wnioskujący o wizję wnosi do władz Gminy o utwardzenie drogi, ponieważ nie mogą po niej bezpiecznie poruszać się maszyny rolnicze.
Po dyskusji uznano, że droga wymaga korytowania i utwardzenia, będzie to jednak duży koszt. Pracownicy urzędu rozeznają możliwość pozyskania środków na remont z Funduszu Ochrony Dróg Polnych i Leśnych.


Następnie w tym punkcie omówiono temat drogi granicznej pomiędzy Gminą Marklowice, a Gminą Mszana – od strony Marklowic jest to odnoga ul. Szymanowskiego, od strony Połomi – odnoga ul. Centralnej, na zakończeniu ul. Folwark. Z prośbą o współfinansowanie remontu drogi wystąpiła Gmina Marklowice, która po swojej stronie ma już tam mieszkańców. Po stronie Gminy Mszana nie ma domów, tereny te natomiast zostały w Studium uwarunkowań przekształcone na działki budowlane i w przyszłości także w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma to być teren budowlany.


Obecnie droga jest wysypana zdrapką asfaltową, władze Marklowic od dawna zabiegają o jej remont, który powinien być przez obie gminy finansowany. Gminę Marklowice reprezentowali: Z-ca Wójta Pan Piotr Galus oraz Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Rady Gminy Marklowice Pan Piotr Pękała. Z-ca Wójta Pan Błażej Tatarczyk wyjaśnił, że wypracowane porozumienie zostało negatywnie zaopiniowane przez Komisję Infrastruktury Rady Gminy Mszana poprzedniej kadencji.
Po tym stanowisku Komisji władze Gminy zaprzestały dalszych działań w temacie porozumienia z Gminą Marklowice. Wówczas tereny po stronie Gminy Mszana były terenami rolnymi, więc dla Gminy nie był to priorytetowy temat. Teraz mają to być tereny budowlane, co podnosi ważność dobrego dojazdu.
Temat zakończono stwierdzeniem, że na jednym z kolejnych posiedzeń Komisji Budżetu i Infrastruktury radni zapoznają się z porozumieniem, które zostało wypracowane kilka lat temu i będzie ono bazą do wznowienia rozmów w tej kwestii.


Następnie Komisja zapoznała się z przyjętymi do realizacji w 2019 roku remontami dróg gminnych, a także założeniami tegorocznej "Akcji Zima".
Informację na temat oświetlenia ulicznego przekazała Pani Urszula Rduch-Kołeczko, insp. w Referacie Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych. Gmina jest na etapie negocjacji z firmą Tauron w sprawie nowych warunków umowy.


Projekt budżetu na 2020 rok omówiła Skarbnik Małgorzata Gąsior.
Dochody zaplanowano na kwotę 40.854.115,41 zł. Są to w całości dochody bieżące, dochody majątkowe na 2020 rok wyniosą 0,00 zł.
Planowane wydatki budżetu na 2020 rok to 48.470.931,89 zł, w tym: wydatki bieżące – 39.638.869,07 zł i wydatki majątkowe w kwocie 8.832.062,82 zł.
Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie 7.616.816,48 zł stanowi deficyt budżetu. Źródłem jego pokrycia są przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych oraz przychody z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.850.000,00 zł.
Skarbnik omówiła planowane kwoty udzielanych dotacji i największe zaplanowane inwestycje. Zaznaczyła, że projekt uchwały budżetowej nie pokrywa wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne gminy, zabezpiecza jednak wydatki obligatoryjne i niezbędne wydatki rzeczowe, remontowe i inwestycyjne, konieczne do prawidłowego funkcjonowania poszczególnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Gminy.
W ramach wydatków wyodrębniono fundusz sołecki na kwotę 130.131 zł do realizacji w poszczególnych sołectwach Gminy Mszana.


W głosowaniu Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.


W sprawach bieżących Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt zmian w budżecie na 2019 rok, który omówiła Pani Skarbnik.


Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie