Po posiedzeniu Komisji BiI z dnia 19 września 2019 r.

Na posiedzeniu omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwzględnieniem obszarów objętych zmianą.

Zmiany polegać będą głównie na powiększeniu terenów budownictwa mieszkaniowego, korekcie przebiegu wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dróg wewnętrznych, wyznaczeniu nowych terenów usługowych i produkcyjnych. Większość terenów objętych opracowaniem wynika z wniosków mieszkańców, które zostały uwzględnione w uchwalonym w dniu 6.02.2019 r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.


Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


W sprawach bieżących Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał budżetowych:
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2019 – 2026;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Mszana na 2019 rok.


Również pozytywnie został zaopiniowany projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. w kwocie 2.000,00 złotych.