A- A A+
Projekty unijne

Zmiany w programie "Czyste Powietrze" - dotacja na kotły węglowe tylko do końca bieżącego roku

Na tle błękitnego nieba zielony żywopłot w kształcie domu z kominem

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od lipca planowane są zmiany w Programie Czyste Powietrze.

Czytaj więcej...

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROLICZENIA ZADAŃ DOFINANSOWANYCH Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Informujemy, że Beneficjenci Programu Czyste Powietrze dokonują rozliczenia dotacji indywidualnie, a wnioski o płatność należy przesyłać bezpośrednio do Biura Funduszu na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice.
WFOŚiGW informuje, że rozliczeń dotacji należy dokonać dopiero po zawarciu Umowy. Wcześniejsze przesłanie dokumentacji rozliczeniowej będzie skutkować odesłaniem jej drogą pocztową bez wcześniejszej analizy.
Wzory dokumentów do wniosków o płatność uzależnione są od wersji Programu Czyste Powietrze, wynikającej z daty złożenia wniosku o dofinansowanie:
1. Dla wniosków złożonych do 31.12.2018 r. - wzór do pobrania
 
2. Dla wniosków złożonych pomiędzy 01.01.2019 r., a 28.07.2019 r. - wzór do pobrania
 
3. Dla wniosków złożonych od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r. oraz od 15.05.2020 r. - wzór do pobrania

W załącznikach, dla Beneficjentów, którzy złożyli wniosek o dofinansowania po 15 maja 2020r., zamieszczamy wzory potrzebnych dokumentów oraz instrukcję wypełniania wniosku o płatność.


INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Informujemy, że od dnia 21.10.2020 r. możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego  poziomu dofinansowania.

Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 2. przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:
  1. 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,  nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych, a pozostałe warunki ubiegania się o dofinansowanie są identyczne jak dla podstawowego poziomu dofinansowania.

Beneficjent, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania z Programu czyste Powietrze, powinien uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Mieszkańcy Gminy Mszana, planujący ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania, w celu uzyskania ww. zaświadczenia, winni udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Połomi przy ul. Centralnej 93. Od daty wystawienia zaświadczenia do dnia złożenia wniosku nie może upłynąć więcej jak 3 miesiące.


 

PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Informujemy, że z dniem 01.07.2020 r. swoją działalność rozpoczyna Punkt Przyjmowania Wniosków Programu Czyste Powietrze w Mszanie. Z Punktu  mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Mszana, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu.

Nr tel. do Punktu: +48 32 4759776

Warunki ubiegania się o dotację w ramach Programu Czyste Powietrze:

1. Budynek, na który ma zostać udzielona dotacja, został oddany do użytkowania przed dniem złożenia wniosku.

2. Dochód Wnioskodawcy, rozumiany jako podstawa obliczenia podatku, nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.

3. Inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed 15 maja 2020 r. i nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

4. Minimalna wysokość dotacji wynosi 3.000,00zł, (nie dotyczy wymiany żródła ciepła) a maksymalna wartość jest uzależniona od rodzaju realizowanego pzredsięwzięcia.

5. Okres realizacji wszystkich inwestycji wskazanych we wniosku o dotację wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

6. Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, z wyodrębioną księgą wieczystą.

Każdy mieszkaniec Gminy Mszana mający zamiar skorzystać z dotacji powinien zapoznać się z poniższymi informacjami oraz dokumentami zamieszczonymi na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/program-czyste-powietrze.html

Na konsultacje w Punkcie należy zabrać ze sobą następujące dokumenty i informacje:

 • Dowód osobisty Wnioskodawcy,
 • PESEL współmałżonka (jeśli dotyczy),
 • Nr księgi wieczystej oraz nr działki, na której znajduje się budynek,
 • Decyzja pozwolenie na budowę wraz z pozwoleniem lub zgłoszeniem na użytkowanie,
 • Powierzchnia całkowita budynku,
 • Akt własności lokalu lub budynku,
 • Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym np. PIT 37, PIT 40, PIT 16 PIT 28 (wraz ze stawką podatku PIT28).
 • Nr konta bankowego Wnioskodawcy, na który ma zostać przekazana dotacja,
 • Zakres planowanej inwestycji wraz z terminami ich realizacji oraz kosztami.

Zasady działania Punktu w związku z COVID 19. W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, należy wyposażyć się w środki ochrony osobistej tj. maseczki. Przed wejściem do Punktu należy zdezynfekować dłonie.

 

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie