Zawiadomienie o sesji Rady Gminy - posiedzenie odbędzie się 25 sierpnia br.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 1372) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXXI/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 29 czerwca 2021 r.
 5. Interpelacje.
 6. Sprawozdania z prac komisji.
 7. Informacje przedstawicieli Gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach za I półrocze 2021 r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • a/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok;
 • b/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gogołowa;
 • c/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 588/53 i 589/53 w Połomi;
 • d/ uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 969/7 i 966/7 w Mszanie;
 • e/ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszana w roku szkolnym 2021/2022.

9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski