A- A A+
Projekty unijne

Informacja Wójta Gminy Mszana dotycząca kwalifikacji wojskowej w 2021 roku

Informuję, że zgodnie odpowiednio z art. 32, 33 i 48 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 372):


1. Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Obowiązek ten trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwadzieścia cztery lata życia. W przypadku nie dopełnienia obowiązku stawienia się w określonym terminie i miejscu, osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej jest obowiązana to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody. Osoby, wobec których kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym kończyły one dziewiętnaście lat życia, z przyczyn niezależnych od tych osób, podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia.

Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia.

Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się również osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia. Ochotnicy, którzy stawili się do kwalifikacji wojskowej, z dniem tego stawienia się, podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej na zasadach ogólnych.

  • Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje stawienie się przed:
    - wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta),
    - powiatową komisją lekarską oraz,
    - wojskowym komendantem uzupełnień.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane ze:
1) sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej – realizuje właściwy wójt, burmistrz(prezydent);
2) ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się kwalifikacji wojskowej (wykonuje właściwa powiatowa komisja lekarska);
3) wstępnym przeznaczeniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (pełnienie służby wojskowej, wykonywanie obowiązków wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych i przydziałów mobilizacyjnych, świadczenie pracy w ramach pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych, pełnienie służby w obronie cywilnej, odbywanie edukacji dla bezpieczeństwa, uczestniczenie w samoobronie ludności, odbywanie ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji i pełnienie służby w jednostkach zmilitaryzowanych,, wykonywanie świadczeń na rzecz obrony), oraz przyjęciem wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
4) założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych
w tej ewidencji oraz wydaniem wojskowych dokumentów osobistych (książeczki wojskowej);
5) przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy
i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
6) przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.
Czynności, których mowa w pkt 3 – 6 wykonuje właściwy wojskowy komendant uzupełnień.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt lub burmistrz (prezydent miasta), zapewniając planowe stawiennictwo osób do kwalifikacji wojskowej.

W czasie kwalifikacji wojskowej właściwy wójt lub burmistrz (prezydent miasta):
1) prowadzi listę stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, uwzględniając następujące dane osobowe tych osób:
a) nazwisko,
b) imię lub imiona,
c) nazwisko rodowe,
d) numer ewidencyjny PESEL,
e) miejsce urodzenia,
f) serię i numer dowodu osobistego,
g) miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące,
h) adres do korespondencji;
2) wypłaca świadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2 (zryczałtowana rekompensata za utracone zarobki) i ust. 3 (zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się
i powrotu do miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

2. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwymi ze względu na miejsce tego pobytu.
Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Natomiast osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie – każdy na terenie przez siebie administrowanym – przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast).

Szczegółowe informacje obejmujące przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa śląskiego zawiera OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO Z DNIA 26 LIPCA 2021 R. O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2021 r., które zostało rozplakatowane również na terenie Gminy Mszana w miejscach najbardziej widocznych i uczęszczanych.

Na terenie powiatu wodzisławskiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 1 września do dnia 25 października 2021 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Mszana zobowiązane są do stawienia się przed Wójtem Gminy Mszana, Powiatową Komisja Lekarską w Wodzisławiu Śląskim oraz Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Rybniku), w dniach: 15 i 18 października 2021 r. (mężczyźni) oraz 25 października 2021 r. (kobiety) w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Wodzisławskiego: 44-304 Wodzisław Śląski-dzielnica Wilchwy, ul. św. Wawrzyńca 1.


Zgłoszenie do kwalifikacji wojskowej w ww. terminie nastąpi na podstawie wezwania imiennego, które Wójt Gminy Mszana doręczy osobie podlegającej obowiązkowi kwalifikacji wojskowej, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa.
Nieotrzymanie imiennego wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ termin i miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wynika z obwieszczenia Wojewody, które stanowi również wezwanie do kwalifikacji wojskowej osób w nim wymienionych.

Zastępca Wójta Gminy

(-) Błażej TATARCZYK

 

Obwieszczenie Wojewody w załączniku

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (obwieszczenie_KW_W-da_2021.doc)obwieszczenie_KW_W-da_2021.doc[ ]46 kB

Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie