A- A A+
Projekty unijne

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Wójt Gminy Mszana ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.


Miejsce pracy: Urząd Gminy w Mszanie ul. 1 Maja 81.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym


I. Wymagania niezbędne (formalne) :

1. obywatelstwo polskie (o to stanowisko mogą ubiega obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1282),
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. nieposzlakowana opinia,
5. wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa , inżynierii środowiska, lub ochrony środowiska
6. prawo jazdy kat. B,
7. staż pracy : minimum 1 rok ( preferowane doświadczenie w samorządzie gminnym)
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy
9. biegła znajomość obsługi komputera,
10. znajomość przepisów prawa: Kodeksu postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie danych osobowych, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Program Ochrony Powietrza województwa Śląskiego wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze,

II. Wymagania dodatkowe:

1. rzetelność, komunikatywność, dyspozycyjność samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, sumienność,
2. łatwość przyswajania wiedzy, chęć podnoszenia kwalifikacji;
3. dobra znajomość obsługi komputera,
4. umiejętność dobrego radzenia sobie w różnych sytuacjach stresowych, kreatywność, innowacyjność, umiejętność współpracy z różnymi podmiotami,
5. umiejętność pracy w zespole,

III. Do obowiązków służbowych pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

1. prowadzenie spraw związanych z Programem Czyste Powietrze, a wynikających z Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Mszana a WFOŚiGW w Katowicach,
2. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
3. powadzenie spraw wynikających z Prawa ochrony środowiska w zakresie wynikającym m.in. z art. 379 ustawy,
4. prowadzenie spraw wynikających z Programu Ochrony Powietrza Woj. Śląskiego oraz uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 07.04.2017 r. (uchwała antysmogowa)

IV. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny –odręcznie podpisany,
2) życiorys / cv -odręcznie podpisany,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wór zał. nr 7,
4) kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
5) kserokopia świadectw i dyplomów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
6) oświadczenia kandydata o:
- posiadaniu obywatelstwa polskiego – wzór zał. nr 1
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych – wzór zał. nr 2
- braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – wzór zał. nr 3
- posiadaniu nieposzlakowanej opinii – wzór zał. nr 4
- braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku – wzór zał. nr 5
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) w celach przeprowadzenia naboru na określone stanowisko – wzór zał. nr 6

V . Informacja o warunkach pracy na stanowisku


1. wymiar czasu pracy – 1/1 etatu
2. obowiązująca norma czasu pracy - 40 godzin na tydzień.
3. miejsce pracy : Urzędu Gminy Mszana ul. 1 Maja 81
4. warunki pracy – praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie, pomieszczenie nie jest przystosowane do pracy na wózku inwalidzkim, brak windy w budynku urzędu, praca w terenie – wyjazdy na spotkania i kontrole w ramach wykonywanych obowiązków służbowych
5. umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy od lipca/sierpnia 2021 r. z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
6. zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy zostanie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem.

W miesiącu poprzedzającym datę podania do publicznej wiadomości niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Mszanie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%. Osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach do 19 lipca 2021 roku. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „Nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska”
Oferty można składać osobiście w tutejszym urzędzie lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Mszana

Kandydaci spełniający wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu naboru. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Informacje dodatkowe:


1. Postępowanie rekrutacyjne poprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy, o terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub w inny skuteczny sposób.
2. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane poszczególnym kandydatom.
3. Planowany termin zatrudnienia po rozstrzygnięciu naboru: lipiec/sierpień 2021 r.
4. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu w naborze nie będą rozpatrywane.
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów : 32 47 597 48, 32 47 597 43. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w terminie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru.
6. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru będzie można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie o naborze w załączniku

W załącznikach do pobrania wymagane oświadczenia

 


Przedsiębiorcza Mszana

cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification online

Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie