Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mszana zwołanej na 29 czerwca br.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 29 czerwca r. o godz. 14.30.

Sesja odbędzie się zdalnie, przez system teleinformatyczny e-sesja, w przypadku braku możliwości technicznych jest możliwość wzięcia udziału na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad:
    a/ odczytanie wniosku Wójta Gminy Mszana o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
  4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXX/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a/ określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski