Zawiadomienie o sesji absolutoryjnej Rady Gminy Mszana - odbędzie się 10 czerwca

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) zwołuję sesję absolutoryjną Rady Gminy Mszana w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 14 kwietnia 2021 r.
 5. Interpelacje.
 6. Sprawozdania z prac komisji.
 7. Raport Wójta o stanie Gminy.
 8. Debata o stanie Gminy.
 9. Wotum zaufania dla Wójta Gminy.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Mszana za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Mszana za 2020 rok.
 11. Absolutorium dla Wójta Gminy.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a/ zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszana na lata 2021 – 2028;
  - b/ zmiany budżetu Gminy Mszana na 2021 rok;
  - c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu;
  - d/ ustanowienia hejnału Gminy Mszana oraz zasad jego używania;
  - e/ wystąpienia do Sejmiku Województwa Śląskiego o zmianę uchwały Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie obrad.