Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mszana - odbędzie się 27 stycznia br.

Na podst. art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506) zwołuję sesję zwyczajną Rady Gminy Mszana w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mszanie.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XV/2019 Rady Gminy Mszana z dnia 16 grudnia 2019 r.
5. Interpelacje.
6. Sprawozdania z prac Komisji.
7. Informacje Przedstawicieli Gminy w związkach międzygminnych i stowarzyszeniach za II półrocze 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ planu doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mszana na 2020 r.;
b/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu;
c/ określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mszana w roku szkolnym 2019/2020;
d/ określenia trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Mszana;
e/ zmieniająca Uchwałę Nr XIII/94/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług we zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
f/ uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszana w 2020 roku.
9. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana
/-/ Marek Liśnikowski