A- A A+
Projekty unijne

Gospodarka Odpadami

Informacja zbiorcza na temat gospodarki odpadami

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Mszana udostępnia następujące informacje za dany rok.

Więcej czytaj tutaj


Jak dobrze segregować odpady? Przydatne informacje dla mieszkańców

Recykling to, ogólnie rzecz ujmując, zmniejszenie ilości odpadów poprzez powtórne ich wykorzystanie. 

Więcej czytaj tutaj


Nowe zasady w gospodarce odpadami komunalnymi w 2021 roku

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami, zostaje też wprowadzona ulga za kompostowanie bioodpadów.

Więcej: tutaj oraz w załączniku


Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie epidemii koronawirusa

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Więcej tutaj


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Mszana na 2021 r.

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców naszej gminy na 2021 rok wygrała firma Eko – Glob Janusz Kuczaty z siedzibą w Bełsznicy. Nowy harmonogram odbioru odpadów dostępny jest w załączniku oraz w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Mszanie.

Więcej tutaj


„Zero waste, co to takiego

„Zero waste" to styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów. W dosłownym tłumaczeniu to „brak śmieci” lub „brak marnowania”...

Więcej tutaj


Gospodarka o obiegu zamkniętym….

Chociaż w ostatnich dekadach znacznej poprawie uległa gospodarka odpadami, to wciąż ponad jedna czwarta odpadów komunalnych jest nadal składowana. Nie lepiej też ma się sprawa recyklingu lub kompostowania odpadów. Z opracowania Departamentu gospodarki odpadami w Ministerstwie Środowiska wynika, że w roku 2017 zebrano blisko 12 mln ton odpadów komunalnych, co daje ponad 310 kg na osobę.

Więcej tutaj


Spalanie zanieczyszczonych odpadów z drewna 

Przekazujemy Państwu pismo Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące spalania przez osoby fizyczne zanieczyszczonych  odpadów drewna w kotłach do tego nieprzystosowanych.

Treść pisma


ABC segregacji odpadów według Ministerstwa Środowiska

 

Ministerstwo Środowiska przypomina że, w lipcu br. wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych: szkło do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a resztki kuchenne do brązowego.

W rezultacie wprowadzanych zmian odpady powstające w naszych domach będziemy segregować do czterech różnych pojemników, dzięki czemu więcej odpadów ma podlegać recyklingowi.

Szczegółowych informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Środowiska TUTAJ

 

segregacja

 

Więcej informacji na http://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac


Kontakt do firmy odbierającej odpady od mieszkańców Gminy Mszana

Eko – Glob, Janusz Kuczaty

Biuro:
ul. Raciborska 37
44-362 Bełsznica
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 32 451-20-15

Sortownia:
ul. 1 Maja 16i
44-300 Wodzisław Śl
32 797-96-66


W związku z rozpoczętym okresem grzewczym Urząd Gminy Mszana przypomina wszystkim mieszkańcom, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców Gminy Mszana.

Wójt Gminy apeluje, by dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy odpady po wcześniejszej segregacji, wyrzucić do właściwych pojemników lub dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego w Mszanie przy ul. Tuskera 1, by uprawniona do tego firma mogła je bezpiecznie zutylizować lub przekazać do dalszej obróbki i odzysku.

Domowe piece i kotłownie nie są przystosowane do spalania odpadów, gdyż posiadają zbyt niską temperaturę i w efekcie wytwarzają trujące substancje gazowe, m.in. tlenek węgla, który uszkadza płuca, tlenek azotu, drażniący drogi oddechowe, jak również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Powodują one wzrost zachorowań na choroby układu oddechowego, alergie i nowotwory.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (D.U. Z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze. zm.) art. 191 – „Kto, wbrew przepisowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy naszej Gminy coraz częściej zwracają uwagę na to czym palą sąsiedzi. W związku z powyższym gmina może przeprowadzać wyrywkowe kontrole palenisk domowych, na co pozwala ustawa o odpadach oraz organy nadrzędne sprawujące kontrolę nad zadaniami z zakresu ochrony środowiska m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metodach odzysku, dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to:
• papier, tektura i drewno,
• opakowania z papieru, tektury i drewna,
• odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych,
• odpady kory i korka
• trociny, wióry i ścinkiPamiętaj!

Domowy piec nie jest przeznaczony do spalania odpadów i śmieci! Palić w piecach domowych nie wolno, m.in.:
• odpadów plastikowych i butelek po napojach,
• zużytych opon,
• odpadów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• sztucznej skóry,
• opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• plastikowych toreb z polietylenu,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych,
• zmieszanych odpadów komunalnych.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni. 

MIEJMY NA UWADZE ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI. DBAJMY O ŚRODOWISKO.


Gospodarka odpadami na terenie Gminy Mszana

Odpady komunalne zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych z terenu naszej gminy są zagospodarowywane w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych:  

1. PPHU KOMART Sp. z o.o. ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów. Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – składowisko.
2. BEST-EKO Sp. z o.o. ul. Gwarków 1, 44-240 Żory. Instalacja przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i bioodpadów – kompostownia.
3. Cofinko-Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice. Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – składowisko.
4. SEGO Sp. z o.o. ul. O. Kolberga 65, 44-251 Rybnik. Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych.

Odpady ulegające biodegradacji są przekazywane następującym podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy:

1. Cofino-Poland ul. Graniczna 29, Katowice - instalacja ul. dębina 36, Jastrzębie Zdrój,
2. SEGO Sp. z o.o. ul. Kolberga 65, 44-251 Rybnik,
3. Best-eko Sp. z o.o. ul. Rycerska 101, 44-251 Rybnik

Pozostałe odpady zbierane selektywnie odbierane od właścicieli z terenu naszej gminy są przekazywane następującym podmiotom:

1. BIOSYSTEM S.A. ul. Wodna 4, 30 - 556 Kraków
2. Hossa Sp. z o.o. ul. Hotelowa 12, Rybnik
3. TRANSGÓR ul. Jankowicka 9, Rybnik oraz ul. Norwida 34 a, Jastrzębie Zdrój
4. KAPADORA ul. Kleszczowska 36, Żory  
5. POL-AM-PACK ul. Andersena 48/9, Gliwice
6. PUKiB Sp. z o.o. ul. Chudoby 4/1, Gliwice                        
7. TONSMEIER Recykling ul. Kokotek 31, Ruda Śląska        
8. STORA ENSO POLAND S.A. ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy
9. EKO-GLOB ul. Raciborska 37 a, Bełsznica                        
10. Świecie Recykling Sp. z o.o. ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
11. CERAMOT Motyka, Pawica Sp. j. ul. Krzyżanowicka 1, 44-360 Buków

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

Rok 2012
Recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami - 32,06%
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 100%
Ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Rok 2013
Recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami - 22,00%
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 100%
Ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 44,74

Rok 2014
Recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami - 30,30%
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 100%
Ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Rok 2015
Recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami - 36,49%
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe - 96,49%
Ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Rok 2016
Osiągnięty poziom recyklingu i ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 30,49%
Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych – 100%
Osiągnięty poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska.

Rok 2017
Osiągnięty poziom recyklingu i ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 26,00%
Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych – 100%
Osiągnięty poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska – 27,10 %.

Rok 2018
Osiągnięty poziom recyklingu i ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 375 %*
Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych – 74 %
Osiągnięty poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska – 13 %.

Rok 2019
Osiągnięty poziom recyklingu i ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 145%
Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych - 86 %
Osiągnięty poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska - 15 %.

Rok 2020
Osiągnięty poziom recyklingu i ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 91%
Osiągnięty poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i remontowych - 100 %
Osiągnięty poziom ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska - 48 %.

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań przez podmioty zbierające odpady komunalne, stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obowiązek wprowadzony został artykułem 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454). W świetle tych przepisów każdy podmiot, który zajmuje się profesjonalnie zbieraniem odpadów komunalnych jest zobowiązany do przedłożenia takiego sprawozdania
do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. W związku z tym do Urzędu Gminy wpłynęło sprawozdanie firmy „OLMET” z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Towarowej 15. Podmiot ten prowadzi skup złomu na terenie Gminy Mszana.  W sprawozdaniu za rok 2018 OLMET zawarł informacje o zebranych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów komunalnych w ilościach podanych poniżej:

Ilość odpadów wykazana przez podmiot w sprawozdaniu za rok 2018

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

3,475

15 01 04

Opakowania z metali

2 749,501

20 01 40

Metale

146,803

Osiągnięty poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkła, który za rok 2018 wyniósł 375 % wynika z ilości odpadów jakie zostały wykazane przez firmę OLMET.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszana.

Regulamin dostępny poniżej w załączniku.


 Jak ograniczyć ilość odpadów na terenie gminy?

Urząd Gminy w Mszanie w załączeniu przekazuje ulotkę Polskiego Klubu Ekologicznego w Gliwicach dotyczącą gospodarowania odpadami, która powstała w ramach projektu „Proste i mądre strategie redukcji odpadów komunalnych w gminach krajów Wyszehradu” dofinansowanego przez Visegrad Found.


Ulotka zawiera proste sposoby na zmniejszenie produkcji oraz zwiększenie skuteczności segregacji odpadów komunalnych w gminach.

  • 1
  • 2

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w Mszanie przy ul. Tuskera (naprzeciwko remizy OSP). Jest czynny w każdą sobotę w godz. 11.00 -15.00 (za wyjątkiem dni świątecznych).

W PSZOK są nieodpłatnie odbierane dostarczone przez mieszkańców gminy następujące selektywnie zbierane odpady: odpady zielone i biodegradowalne, metal, odpady wielkogabarytowe, szkło, tworzywa sztuczne, plastik, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, baterie i akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki i chemikalia.


Stare leki do apteki

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mszana wprowadzają różne zadania, m.in.: konieczność zorganizowania selektywnych punktów zbiórek leków przeterminowanych.
Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne, gdyż zbudowane są ze związków chemicznych, które po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Są też szkodliwe dla środowiska naturalnego, ponieważ nawet po dłuższym czasie zachowują dużą aktywność biologiczną.


Przeterminowane leki każdy mieszkaniec Gminy Mszana może nieodpłatnie dostarczać do:
- Punkt Apteczny ul. Centralna 78, 44-323 Połomia,
- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów w Mszanie przy ul. Ks. Tuskera (w każdą sobotę w godzinach 11.00-15.00 – za wyjątkiem dni świątecznych).

- Urząd Gminy Mszana, ul. 1 Maja 81, 44 - 325 Mszana

Leki (pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole) zbierane są w specjalnych pojemnikach, a następnie poddawane termicznej utylizacji. Można wrzucać leki bez opakowań a niezabrudzone papierowe opakowania lekarstw oraz ulotki można wrzucić do niebieskiego worka lub pojemnika na surowce wtórne, natomiast opakowania wielomateriałowe do worka koloru żółtego.

Nie należy wyrzucać przeterminowanych leków ani opakowań po nich jak również starych i zużytych termometrów rtęciowych do kubłów na odpady zmieszane.
Nigdy nie wrzucaj leków do toalety! Oczyszczalnie nie radzą sobie dobrze z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie.


 "Kochasz dzieci nie pal śmieci"

Fundacja ekologiczna „ARKA” realizuje liczne programy i akcje edukacyjne pt. „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.

Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa, wynikające ze spalania śmieci w gospodarstwach domowych - taki sposób palenia śmieci jest szkodliwy dla zdrowia i środowiska. Dodatkowo za czyn ten grozi grzywna w wysokości 5.000 zł.

Musimy ograniczyć ich powstawanie. Wybierajmy produkty w opakowaniach wielorazowych. Około 60% wytwarzanych przez nas odpadów nadaje się do ponownego wykorzystania. Segreguj je. Odzyskując cenne surowce oszczędzasz pieniądze, zdrowie i środowisko.

 

 


Ultimate Facebook Like Box Slider

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Gminy partnerskie